General

Novetats fiscals 2023

Novetats en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques

Las novetats en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques per aquest 2023 són les següents:

  • S’eleva la quantia de reducció per obtenció de rendiments del treball i dels llindars de renda, des de i fins on resulti aplicable.
  • No obligació de declarar els perceptors que tinguin rendiments del treball quan es perceben aquestes rendes de més d’un pagador (i en altres supòsits molt concrets, com abans) si la suma d’aquests rendiments no supera els 15.000 euros (abans 14.000 euros).
  • Reducció per obtenció de rendiments en estimació directa simplificada, el percentatge de deducció per al conjunt de provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació serà del 7 per 100 (abans 5 per 100), amb el límit de 2.000€.
  • Els contribuents en estimació objectiva podran reduir el rendiment net de mòduls obtingut el 2023 en un 10 per 100. També per al 2022 serà d’un 15 per 100.
  • Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions, etc.),el límit absolut d’aportació de 1.500€ s’incrementa en 8.500€ més, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social, però han de ser inferiors a les contribucions empresarials, amb certs requisits.
  • Tipus de gravamen de l’estalvi, s’afegeixen dos trams a la base liquidable: entre 200.000€ i 300.000€, s’aplica un tipus del 27 per 100 (abans 26 per 100) i, a partir de 300.000€, s’aplica el tipus del 28 per 100 (abans 26 per 100).
  • La deducció per maternitat de dones amb fills menor de 3 anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, podran minorar la quota diferencial de l’IRPF fins a 1.200 € anuals per cada fill menor de 3 anys, fins que el menor assoleixi els 3 anys d’ edat. En supòsits d’ adopció o acolliment, la deducció es podrà practicar, amb independència de l’ edat del menor, durant els 3 anys següents a la data d’ inscripció.
  • L’increment de la deducció per despeses de llar d’ infants tindrà com a límit l’ import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfet a la llar d’infants.