General

Gestió i control dels processos per incapacitat temporal


Gestió i control dels processos per Incapacitat Temporal

El RD 1060/2022, de 27 de desembre, amb vigència a partir del pròxim 1 d’abril de 2023, modifica el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per Incapacitat Temporal (IT) en els primers 365 dies de la seva durada. L’OM 2/2023 modifica l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, de desenvolupament de l’esmentat RD, que conté diverses modificacions realitzades en els comunicats de IT.

Aquesta/es modificació/ns normativa/ves introdueix/en importants canvis en les obligacions que, fins ara, tenia el treballador quan es trobava en situació de IT.  Aquests son:

-El facultatiu que expedeixi el/s comunicat/s mèdics d’IT únicament lliurarà al treballador una còpia d’aquest/s (la pròpia per a ell), tot suprimint-se el lliurament de la còpia que també se li entregava i que havia de trametre a l’empresa. Així el treballador no haurà de presentar ja cap còpia d’aquell/s comunicat/s a l’empresa.

EL Servei Públic de salut, i les mútues remetran a l’INSS les dades que s’incorporen als comunicats de baixa, alta i confirmació per via telemàtica immediatament, i en tot cas, en el primer dia hàbil següent al de l’expedició. L’INSS remetrà telemàticament a les empreses els comunicats d’IT -amb tota la informació necessària – a través dels Fitxers INSS Empreses –FIE i FIER– del sistema RED, com a màxim al dia hàbil següent al de la recepció. Les dades contingudes en el FIE es remeten a les empreses/usuaris del Sistema RED a través dels programes SILTRA o EDITRAN.

-Les empreses/usuaris del Sistema RED, prèviament comunicades via RED per mitjà dels fitxers FIE/FIER- hauran de remetre a l’INSS a través també del sistema RED, en els 3 dies hàbils des de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica les dades econòmiques corresponents (bases de cotització, CCC, …/… etc segons l’nnex III de l’OM ISM/2/20223.). Se suprimeix, per tant, l’obligació de les empreses de transmetre per via telemàtica les dades econòmiques en els comunicats de confirmació i d’alta. Com a novetat, entre aquestes dades econòmiques, s’hi s’han introduït dos camps nous a comunicar: un, relatiu al lloc de treball; i un altre relatiu a la descripció de funcions de la persona treballadora, la qual cosa comportarà uns canvis i una nova versió del protocol FDI/FRI adaptada.

-Els comunicats d’IT

Comunicat de baixa : S’expedirà immediatament després del reconeixement mèdic, pel facultatiu del servei públic de salut o pel de la mútua en el cas de derivar d’accident laboral o malaltia professional. Si és de durada estimada molt curta, s’emetrà el comunicat de baixa i d’alta en el mateix acte.

Comunicat de confirmació. Durada estimada

*Curta: 1er comunicat, s’expedirà en un màxim de 7 dies naturals des de la data de baixa; 2on i successius, com a màxim cada 14 dies naturals.

*Mitja: 1er comunicat, s’expedirà en un màxim de 7 dies naturals des de la data de baixa; 2on i successius, com a màxim cada 28 dies naturals.

*Llarga: 1er comunicat, s’expedirà en un màxim de 14 dies naturals des de la data de baixa // 2on i successius, com màxim cada 35 dies naturals.

Si es considera que el treballador no ha recuperat la capacitat laboral, es podrà modificar la durada estimada. S’expedirà un comunicat de confirmació que deixarà sense efecte l’alta prevista en el comunicat de baixa.

Comunicat d’alta : Expedit pel facultatiu de servei públic de salut, de l’ INSS o de l’ISM o de la mútua si deriva de contingència professional. Es lliurarà una còpia al treballador i se’n donarà trasllat telemàticament, immediatament (1r dia hàbil següent al d’expedició) a l’INSS.


Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació – interpretació.