General

Assetjament laboral

És obligatori disposar d’un protocol d’assetjament sexual a l’empresa?


Si! És obligatori que les empreses disposin d’un protocol d’actuació contra l’assetjament laboral. Disposar d’un protocol d’assetjament laboral és una obligació per totes les empreses, independentment del nombre de treballadores o treballadors de la seva plantilla. Aquest protocol ha de contemplar dos tipus d’actuacions:

1. Cal articular mesures per prevenir-lo.

2. Cal definir el procediment per denunciar-lo. També és possible que existeixi l’obligació d’elaborar un pla d’igualtat, en funció de si l’empresa té més del 50 treballadores o treballadors contractats. Ens qualsevol cas, podria resultar convenient elaborar un pla d’igualtat, encara que fos voluntari.

Com elaborar un protocol d’assetjament laboral?

1. Cal designar un responsable dins de l’empresa, que podrà delegar les seves funcions en un expert extern.

2. Cal desenvolupar la normativa adequant-la a les condicions específiques de cada empresa i determinar les mesures preventives que siguin necessàries.

3. Cal definir molt clarament un canal intern per poder donar curs a possibles denúncies, respectant en tot moment l’accessibilitat i la confidencialitat per la possible víctima. L’agilitat al procediment ha de ser una altra garantia fonamental.

4. Cal informar del protocol totes i tots les/els membres de la plantilla, de manera fefaent (reunions grupals o individuals, utilitzant el taulell d’anuncis o el correu electrònic o per escrit el paper, etc.).

Quines són les sancions si es no disposa del protocol?

Les sancions poden arribar a tenir conseqüències penals i comportar penes de presó. Per descomptat tindrà conseqüències sancionadores per part de l’autoritat laboral. Les sancions que es poden imposar a les empreses –a tall de referència- podrien ser: Multes de 7.501 a 30.000 euros per infraccions lleus. Multes de 30.001 a 120.005 euros per infraccions greus. Multes de 120.006 a 225.018 euros per infraccions molt greus.

Són obligatoris els cursos de formació que ofereixen moltes empreses?

No, en absolut! Lekuona Assessors, com a part de la elaboració del protocol, ofereix la formació necessària tant a l’empresa com a les/els treballadores/treballadors.