Treballadors Autònoms (RETA)

Detall novetats 2019 treballadors autònoms.

Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms s’incrementaran en un 1,25 per cent respecte de les vigents en l’any 2018, establint-se la quantia de la base mínima aplicable amb caràcter general en 944,40 euros mensuals.
Pel que fa als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, la base mínima de cotització tindrà una quantia fixada en 1.214,10 euros mensuals .
En el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, els tipus de cotització seran, a partir l’1 de gener de 2019, els següents:
Per a les contingències comunes, el 28,30 per cent.
Per a les contingències professionals, el 0,9 per cent, del qual el 0,46 per cent correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,44 a la d’Incapacitat permanent, mort i supervivència.
Per cessament d’activitat, el 0,8 per cent, destinant-se el 12,5 per cent dels ingressos a les mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora dels treballadors autònoms beneficiaris de la protecció per cessament d’activitat
Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de treballadors del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que hagin optat inicialment per una entitat gestora.
Els treballadors inclosos en l’àmbit d’aplicació del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms incorporats a l’esmentat règim especial amb anterioritat a l’1 de gener de 1998 i que, d’acord amb la disposició transitòria vint-novena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, haguessin optat per mantenir la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l’entitat gestora, en el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei hauran d’optar per una mútua col·laboradora de la Seguretat Social, opció que s’ha d’efectuar en els termes que preveu l’article 83.1.b) de l’esmentat text refós, i tindrà efecte des l’1 de juny de el 2019.
En tant es produeixi aquesta opció, seguirà gestionant la prestació per cessament d’activitat d’aquests treballadors autònoms el Servei Públic d’Ocupació Estatal i les contingències professionals seran cobertes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.
Els tipus de cotització per contingències professionals i per cessament d’activitat en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms s’ajustaran a la següent escala:
Per a la cotització per contingències professionals:
L’any 2020, el tipus de cotització serà el 1,1 per cent.
L’any 2021 el tipus de cotització serà el 1,3 per cent.
A partir de l’any 2022, el tipus de cotització serà el que s’estableixi amb caràcter definitiu per a aquest règim especial en la respectiva Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Per cessament d’activitat:
L’any 2020, el tipus de cotització serà el 0,9 per cent.
L’any 2021 el tipus de cotització serà el 1,0 per cent.
A partir de l’any 2022, el tipus de cotització serà el que s’estableixi amb caràcter definitiu per a aquest règim especial en la respectiva Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Beneficis en la cotització per a determinats treballadors per compte propi.
Els treballadors per compte propi que a 31 de desembre de 2018 s’estiguin aplicant les bonificacions i reduccions de quotes previstes en els articles 31 i 32 de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, hauran de cotitzar obligatòriament a partir d’aquesta data per contingències professionals, no així per cessament d’activitat ni per formació professional.
En el cas que s’hagués optat per la base mínima de cotització que correspongui, la cotització durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta consistirà, a partir l’1 de gener de 2019, en una quota única mensual de 60 euros, que comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals. D’aquesta quota, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros a contingències professionals.
No obstant això, aquells treballadors que a 31 de desembre de 2018 tinguessin la cobertura de la protecció per cessament d’activitat podran continuar amb la mateixa. En aquest cas haurà de cotitzar obligatòriament també per Formació Professional.
A aquests efectes, les quotes a ingressar per aquestes dues contingències, es determinaran aplicant a les bases de cotització elegides pels interessats.

Articles relacionats...

Autònoms i Emprenedors

Puc jubilar-me i continuar treballant?

La resposta és afirmativa, però cal conèixer les condicions. La Seguretat Social permet algunes opcions perquè una persona pugui continuar laboralment activa Gairebé 6 milions de persones estan jubilades a

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018