Treballadors Autònoms. Novetats fiscals destacables per 2020.

Canvis en els llibres comptables de l’autònom.

En els llibres de registre d’IRPF, tant de vendes i ingressos com de compres i despeses, els autònoms en estimació directa simplificada (s’exclou als autònoms que portin la seva comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç) han d’afegir el número d’identificació fiscal ( NIF) de la contrapart davant de qualsevol operació.

En el cas d’autònoms que pel tipus d’activitat econòmica hagin d’emetre factures simplificades sense necessitat d’identificar el destinatari n’hi haurà prou amb fer-ho constar en un assentament de resum diari.

L’aplicació d’aquests canvis serà efectiva en les anotacions registrals que corresponguin tant a l’exercici 2020 com a següents.

A més, els canvis normatius en el llibre d’IRPF intenten homogeneïtzar les obligacions comptables de l’autònom de tal manera que aquestes noves anotacions ja es vénen incloent en el llibre registre d’IVA que també ha experimentat canvis recents.

Entre els canvis més destacats en el nou disseny de format dels llibres registre d’IVA figuren:

La reordenació de les columnes que atenen a la informació sobre el «Tipus» i «Codi de país» de l’NIF destinatari o de l’NIF expedidor, «clau operació» o «total factura». Aquesta reubicació respon a criteris de revisió visual.
L’afegit dels camps «Tipus de Recàrrec Eq» i «Quota Recàrrec Eq» per a aquells comerciants en el règim de Recàrrec d’Equivalència.
L’afegit de les columnes «Factura Substitutiva» per tal d’evitar una anotació negativa per anul·lar la factura simplificada original i de «Nombre final» per facilitar l’assentament resum global tant de les factures expedides com les rebudes.
Nou esborrany de l’IVA i Impost de Societats
En el context de el Pla Estratègic 2019-2022, Hisenda té previstes una sèrie d’actuacions amb un doble objectiu:

Millorar les eines tècniques disponibles per a atenció i assistència a contribuent.

Una de les mesures específiques d’aquest Pla passa per nou esborrany d’IVA que al febrer de 2020 començarà la seva etapa pilot. Mitjançant aquest projecte, Hisenda oferirà a alguns usuaris un esbós de l’Model 303 amb el qual trimestralment fer l’autoliquidació de l’IVA que, com en la Declaració de la Renda podrà revisar, modificar en cas de ser necessari i presentar l’impost telemàticament i instantània.

Requisits per estar en mòduls el 2020.

Un any més, els límits per continuar tributant pel sistema d’estimació objectiva es prorroguen per quart exercici consecutiu, de manera que finalment no s’aplicaran els límits que la reforma fiscal de 2015 establia per endurir les condicions de mòduls. Així, el 2020 roman el límit de 250.000 euros per volum d’ingressos i 125.000 euros per facturació a empreses i professionals.

Operacions amb el Regne Unit després de l’Brexit.

El resultat de les últimes eleccions al Regne Unit evidencien la seva intenció de sortida del Regne Unit acabat de començar el 2020, el 31 de gener. Aquest divorci afectarà clarament als autònoms i pimes que facin operacions amb les illes britàniques; unes operacions que en el moment de la sortida deixaran de ser intracomunitàries per convertir-se en importacions o exportacions. Això obligarà a autònoms i pimes a sol·licitar el EORI i passar pels pertinents tràmits duaners i a deixar de declarar aquestes operacions en el model 349 d’operacions intracomunitàries.

Convé saber que les operacions extracomunitàries, exportació o importació de béns estan exemptes d’IVA.

Articles relacionats...

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018