• +34 972 32 45 18
  • info@lekuonaassessors.com
  • Dilluns - Divendres: 9:00 - 17:00
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Transcendència tributària (IRPF) de la retirada de diners en efectiu de compte bancari i la seva ocupació en la realització de pagaments.

CONSULTA: una persona va retirar diners en efectiu del compte bancari per dipositar-los en el seu domicili, realitzant pagaments en efectiu amb càrrec a aquests diners.
QÜESTIÓ PLANTEJADA: Es consulta el tractament fiscal, per l’IRPF, de la retirada i de l’ocupació d’aquests diners en la realització de pagaments.
RESPOSTA: La retirada de diners en efectiu d’un compte bancari i la realització, a càrrec del mateix, d’una posterior inversió o pagament de despeses no té, en principi, transcendència a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, ja que d’acord amb el que estableix l’article 6 de la de llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el Patrimoni (BOE de 29 de novembre), en avant l’IRPF, que regula el fet imposable de l’impost, estableix que:
«1. Constitueix el fet imposable l’obtenció de renda pel contribuent.
2. Componen la renda del contribuent:
a) Els rendiments del treball.
b) Els rendiments del capital.
c) Els rendiments de les activitats econòmiques.
d) Els guanys i pèrdues patrimonials.
e) Les imputacions de renda que s’estableixin per llei.
3. A efectes de la determinació de la base imposable i del càlcul de l’impost, la renda es classificarà en general i de l’estalvi.
4. No estarà subjecta a aquest impost la renda que es trobi subjecta a l’Impost sobre Successions i Donacions.
5. Es consideren retribuïdes, excepte prova en contra, les prestacions de béns, drets o serveis susceptibles de generar rendiments del treball o del capital. “

Articles relacionats...

Autònoms i Emprenedors

Treballadors Autònoms (RETA)

Detall novetats 2019 treballadors autònoms. Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o

Llegir més »
Famílies

Novetats lloguer.

El Govern de Pedro Sánchez,  va aprovar el dia 14 de desembre de l’any passat (efectiu des del 18-12-2018) el RDL 21/2018, en el que es prenen mesures de reforma sobre

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018