Transcendència tributària (IRPF) de la retirada de diners en efectiu de compte bancari i la seva ocupació en la realització de pagaments.

CONSULTA: una persona va retirar diners en efectiu del compte bancari per dipositar-los en el seu domicili, realitzant pagaments en efectiu amb càrrec a aquests diners.
QÜESTIÓ PLANTEJADA: Es consulta el tractament fiscal, per l’IRPF, de la retirada i de l’ocupació d’aquests diners en la realització de pagaments.
RESPOSTA: La retirada de diners en efectiu d’un compte bancari i la realització, a càrrec del mateix, d’una posterior inversió o pagament de despeses no té, en principi, transcendència a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, ja que d’acord amb el que estableix l’article 6 de la de llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el Patrimoni (BOE de 29 de novembre), en avant l’IRPF, que regula el fet imposable de l’impost, estableix que:
«1. Constitueix el fet imposable l’obtenció de renda pel contribuent.
2. Componen la renda del contribuent:
a) Els rendiments del treball.
b) Els rendiments del capital.
c) Els rendiments de les activitats econòmiques.
d) Els guanys i pèrdues patrimonials.
e) Les imputacions de renda que s’estableixin per llei.
3. A efectes de la determinació de la base imposable i del càlcul de l’impost, la renda es classificarà en general i de l’estalvi.
4. No estarà subjecta a aquest impost la renda que es trobi subjecta a l’Impost sobre Successions i Donacions.
5. Es consideren retribuïdes, excepte prova en contra, les prestacions de béns, drets o serveis susceptibles de generar rendiments del treball o del capital. “

Articles relacionats...

Autònoms i Emprenedors

TARIFA PLANA PER AUTÒNOMS SOCIETARIS

L’autònom societari té el dret a pagar la tarifa planadels autònoms.Davant la recent doctrina jurisprudencial, la Tresoreria General de laSeguretat Social (TGSS) ha hagut de modificar el criteri que tenia

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018