TARIFA PLANA PER AUTÒNOMS SOCIETARIS

L’autònom societari té el dret a pagar la tarifa plana
dels autònoms.
Davant la recent doctrina jurisprudencial, la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) ha hagut de modificar el criteri que tenia establert
pel qual es denegava l’accés a la tarifa plana per alta en el RETA als
autònoms societaris.
Aquells que s’hagin pogut donar d’alta durant els últims anys i als quals o
bé se’ls va denegar l’ajuda directament i no van recórrer, o bé van recórrer
i es va desestimar el seu recurs, ara poden reclamar els diners que van
pagar indegudament a la Seguretat Social en concepte de cotitzacions que,
en realitat, havien d’haver estat bonificades.
Tarifa plana.
La tarifa plana per a treballadors autònoms és una bonificació en la quota mensual a
pagar pels autònoms, que està dirigida a aquells que compleixin les següents
condicions:
• No haver estat d’alta com a autònom en els últims dos anys (tres en cas que
anteriorment s’hagi gaudit de bonificació). La Llei de reformes urgents del treball
autònom va escurçar el termini de cinc a dos anys per a nous autònoms, amb
excepció de l’autònom col·laborador que manté el requisit original de cinc anys.
• No ser administrador d’una societat mercantil.
• No ser autònom col·laborador.
L’import mensual a pagar queda reduït de la següent manera:
• Primers 12 mesos: 80% de bonificació sobre la base mínima en cas de cotitzar
per bases superiors a la mínima establerta (en el cas de l’autònom societari
serien 73,57 euros si cotitza per la mínima i 246,64 euros si cotitza per la
màxima).
• Mesos 12 al 18: 50% de bonificació de la quota mínima per contingències
comunes durant el segon semestre (en el cas de l’autònom societari serien
183,93 euros si cotitza per la mínima i 616,62 euros si cotitza per la màxima).
• Mesos 18 al 24: 30% de bonificació de la quota mínima per contingències
comunes durant el següent semestre (en el cas de l’autònom societari serien
257,50 euros si cotitza per la mínima i 863,28 euros si cotitza per la màxima).
• Mesos 24 al 36: 30% de bonificació de la quota mínima per contingències
comunes únicament per a nous autònoms menors de 30 anys i autònomes
menors de 35 anys (en el cas de l’autònom societari serien 257,50 euros si
cotitza per la mínima i 863,28 euros si cotitza per la màxima).
Tarifa plana per als autònoms societaris
L’accés a la tarifa plana per als autònoms societaris no es troba regulat expressament.
Fins al moment, el criteri restrictiu utilitzat per l’entitat gestora cap a aquest col·lectiu
implicava la seva exclusió de les bonificacions per a alta en el RETA; no obstant això,
la sentència del Tribunal Suprem de 3 de desembre de 2019, va crear jurisprudència
reconeixent el dret a l’aplicació dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social
aplicable a l’alta en el RETA de l’autònom societari, amb la consegüent obligació de la
Tresoreria General de la Seguretat Social a reintegrar a la recurrent les diferències de
cotitzacions consegüents.
Canvi de criteri de la TGSS
En existir ja doctrina jurisprudencial es modifica el criteri mantingut per la Tresoreria
General de manera que es permeti als treballadors autònoms socis de societats
mercantils capitalistes, sigui de societats limitades o anònimes, d’accedir als
beneficis en la cotització previstos en el article 31 de la Llei de l’Estatut del Treballador
Autònom.
Devolució quotes abonades
D’aquesta manera, no sols es reconeix als autònoms societaris els mateixos drets i
igualtat de condicions que els autònoms persona física per accedir a la tarifa plana, sinó
que es possibilita de sol·licitar devolucions de quotes abonades en excés si la
Tresoreria General de la Seguretat Social hagués negat en el seu moment l’accés a la
bonificació a aquest col·lectiu.
No obstant això, el termini per sol·licitar una possible devolució de la quota
d’autònom societari, prescriurà al cap de quatre anys des del primer pagament.
Qui té dret a la devolució?
Aquells autònoms societaris que s’haguessin pogut beneficiar de la tarifa plana o de les
seves bonificacions posteriors i que els períodes per reclamar no estiguin prescrits.
Quines condicions s’han de complir?
L’autònom societari que s’hagués donat d’alta abans del 31 de desembre de 2017,
ha de complir aquestes dues condicions:
• Que hagi estat la seva primera alta en el RETA.
• que no hagi estat en alta en el RETA en els 5 anys anteriors a la data que es va
donar de nou d’alta.
L’autònom societari que s’hagués donat d’alta a partir de l’1 de gener de 2018, ha
de complir aquestes dues condicions:
• Que hagi estat la seva primera alta en el RETA
• O que no hagi estat en alta en el RETA en els 2 anys anteriors a la data de la nova
alta.
• O que no hagi estat d’alta en el RETA en els 3 anys anteriors quan el treballador
autònom ja hagués gaudit de la tarifa plana.
Des de quan puc reclamar?
Aquells autònoms societaris que ja estiguessin donats d’alta, podran reclamar per les
quotes indegudament ingressades, tenint en compte el termini de 4 anys establert per
a aquesta mena de reclamacions, és a dir, que solament es podrà reclamar quantitats
quatre anys enrere.
Depenent de la data en la qual es va produir l’alta en el RETA, i la prescripció de
quatre anys abans indicada, la quantitat podria oscil·lar entre 3.000 i 4.000 euros.

Font: Grup Cànovas

Articles relacionats...

Autònoms i Emprenedors

Treballadors Autònoms (RETA)

Detall novetats 2019 treballadors autònoms. Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o

Llegir més »
Fiscal

PLANS DE PENSIONS

Avui i demà, darrers dies per fer aportacions a un pla de pensions amb l’actual fiscalitat. Des del dia 1 de gener es redueixen els avantatges pels plans de pensions

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018