Serveis

Consultoria online

Oferim el servei de consultoria online per a una major comoditat i rapidesa en la resolució de dubtes. Assessorament online per Skype, Whatsapp o per correu electrònic, informis i esculli l’opció més adient per a vostè. 

La primera consulta és totalment gratuïta.

Fiscalitat i Tributació

Li oferim tot l’assessorament necessari per optimitzar els recursos legals, amb l’objectiu de maximitzar el rendiment. 

Gestionem l’acompliment, càlcul i presentació de totes les declaracions i autoliquidacions –trimestrals, anuals o informatives- (Impost sobre la Renda i el Patrimoni, Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit, Impost de Successions i Donacions, Impost de Transmissions Patrimonials…).

Assessorament Legal

El nostre servei d’assessorament i consultoria legal inclou el Dret Laboral, el Fiscal, el Mercantil, el Civil…  

Integrem tot l’assessorament personal, familiar o empresarial que necessita.

Relacions Laborals

Gestió de nòmines i cotitzacions, contractes de treball, baixes per incapacitat temporal, expedients d’atur i capitalització de la prestació. Aportem l’assessorament i la gestió en matèria de relacions laborals que permet a l’empresari despreocupar-se’n. També gestionem i representem en cas d’inspecció o davant reclamacions.

Liquidació d'Impostos

Gestionem l’acompliment, càlcul i presentació de totes les declaracions i autoliquidacions –trimestrals, anuals o informatives- (Impost sobre la Renda i el Patrimoni, Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit, Impost de Successions i Donacions, Impost de Transmissions Patrimonials…).

Taxacions

Taxacions privades, oficials, bancàries, terceries. Taxem tot tipus d’immoble o solar, a valor de mercat, o hipotecari o de reposició, etc.

Impost sobre la Renda

Busquem i verifiquem tota la informació necessària per obtenir un càlcul favorable. No ens deixem res. 

Dels nostres clients, abans d’efectuar el càlcul i presentació, en contrastem la situació personal, familiar, laboral, bancària. Objectiu: estalviar tants impostos com legalment es pugui.

Comptable

Portem al dia les anotacions comptables que reflecteixin l’estat de l’activitat econòmica que duen a terme els nostres clients. Llibre de diari, major, inversions, d’IVA…

Prevenció de Riscos Laborals

És el conjunt de tècniques i actuacions orientades a eliminar o minimitzar els factors de risc en l’àmbit laboral, amb l’objectiu de minimitzar la materialització d’accidents i de danys personals i/o materials amb ocasió del treball. 

Aquest és el pilar bàsic en l’actuació que dur a terme el Servei de Prevenció Aliè, englobant diferents activitats preventives, com ara la visita inicial de seguretat, avaluació dels riscos, la planificació de l’activitat preventiva, la formació, les visites periòdiques de seguiment, el control de la salut, etc.

Auditoria

Duem a terme el procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències (registres, declaració de fets o qualsevol altre informació que sigui verificable) i avaluar-les de manera objectiva amb la finalitat de determinar l’extensió en què es compleixen els criteris expressats en les polítiques, procediments o requisits utilitzats com a referència. 

Les auditories poden tenir caràcter comptable, laboral, organitzatiu, legal, mediambiental, de qualitat, etc.

Protecció de dades RGPD

Com a conseqüència de l’actual marc legal en relació a la PD, procedir a l’adaptació de la seva empresa o activitat econòmica no és una opció, no hi ha alternativa, cal complir. 

És imprescindible tenir ben definits conceptes com Anàlisi de riscos, Avaluació d’Impacte, Consentiments… I ben determinades figures com el Responsable dels Fitxers, Responsable del tractament, Delegat o Coordinador de PD… No n’hi prou amb tenir un projecte d’adaptació i guardar el document de seguretat en una prestatgeria.

Gestions amb l'Administració

Els nostres tècnics elaboren projectes d’obertura d’activitat econòmica, redacten recursos, analitzen i responen requeriments, tramiten subvencions i ajuts… Davant qualsevol administració: local (Ajuntament), comarcal (Consell Comarcal), provincial (Diputació), autonòmica (Generalitat) o estatal.

Assegurances

Una empresa necessita cobrir contingències imprevistes (accidents, errades, robatoris…). A nivell personal o familiar  també es necessària la tranquil·litat.  Per aquest motiu oferim assegurances de qualsevol ram: llar, comerç, indústria, responsabilitat civil, vida, pensions, etc.

Gestions amb Trànsit

Transferències i canvis de nom d’automòbils, modificació de dades, duplicat de documents, matriculacions… Tot plegat conforma un servei integral de gestions davants la Prefectura de Trànsit.

Gestió Medioambiental

Es tracta d’una eina de gestió que consisteix en implementar o controlar de les pràctiques mediambientals que es porten a terme en l’empresa i en una avaluació del nivell de compliment dels requisits legals, identificant possibles deficiències en els sistemes de control per millorar el rendiment i tenir la seguretat que els recursos s’estan gestionant d’una manera adequada.

Subvencions i Ajuts

Abans de qualsevol inversió és interessant verificar si es pot obtenir alguna subvenció o ajut.  

D’altra banda, les entitats (clubs, associacions, ONG’s i d’altres), solen tenir dret a ajuts de les diferents administracions, en funció del seu objecte social o activitats i esdeveniments que duen a terme regularment o esporàdicament. Nosaltres en verifiquem la viabilitat i en tramitem l’obtenció.

Demani una trucada gratuïta

Estarem encantats d’atendre’l.