RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

A raó de la recent sentència del Tribunal Constitucional, s’ha anul·lat el pagament de l’Impost sobre la Plusvàlua Municipal. Si als darrers 4 anys Vostè ha pagat aquest impost, podria procedir a la reclamació de l’import pagat. Si és el cas, demani’ns cita per explicar-li les diferents opcions (telèfon 972324518 o whatsapp 665998944).

Qui pot reclamar la plusvàlua municipal? Tot contribuent que hagin efectuat la venda amb pèrdues d’un immoble en terreny urbà, i hagi pagat el corresponent impost de plusvàlua municipal, està en condició de reclamar la quantitat abonada. El que és necessari per reclamar la plusvàlua és que el contribuent pugui acreditar la inexistència de guanys, i que estigui en el termini legal per efectuar la rectificació o el reclam. El termini està establert a l’ordenança municipal i tindrà caràcter prioritari. El termini per emprendre aquesta acció dependrà del que estipuli la Hisenda Local de l’Ajuntament. Si l’ordenança municipal estableix que el contribuent presenti el tribut per autoliquidació, la Llei li confereix un termini de quatre anys a partir de l’acabament del termini voluntari de presentació. Això per rectificar-ho i posteriorment recórrer-ho. Si l’ordenança municipal que li competeix estableix la presentació del tribut per liquidació, la Llei li atorga un termini d’un mes comptat a partir de la notificació per recórrer-lo. En cas de liquidació, al contribuent li queda l’opció de sol·licitar la nul·litat de ple dret de la liquidació. Passats aquests terminis, la liquidació és ferma i no es pot recórrer, només es pot iniciar un procediment especial de revisió.

Articles relacionats...

Autònoms i Emprenedors

Treballadors Autònoms (RETA)

Detall novetats 2019 treballadors autònoms. Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018