Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Què passarà després de la derogació del Decret del lloguer?

Com cal tractar els contractes signats al darrer mes?

Abans de recordar quines són les noves condicions, és important destacar que la situació no afectarà els contractes signats des del 19 de desembre de 2018, la data d’entrada en vigor del decret llei, fins a la seva derogació. Aquests contractes s’han signat conforme a les normes vigents durant l’últim mes i per tant es respecten les seves condicions: la durada mínima del contracte de cinc anys més 3 de pròrroga tàcita (set anys inicials si l’arrendador és una persona jurídica), la limitació de l’aval addicional al mes de fiança a dues mensualitats i el pagament de les despeses immobiliaris per part de l’arrendador si és una persona jurídica.

I des d’ara?

Durada i avals
Per a les noves firmes es prendrà com a referència la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) que va fer el Govern del PP el 2013. Això vol dir que la durada mínima del contracte es redueix a tres anys més un de pròrroga tàcita. L’arrendador pot sol·licitar els avals addicionals al mes de fiança que estimi oportuns sense cap tipus de límit i també pot exigir que sigui l’inquilí qui pagui la comissió (normalment una mensualitat) si hi ha intervingut una agència immobiliària.

Pisos turístics
També queda anul·lada l’exclusió explícita de la LAU dels contractes de lloguer turístic: a la reforma de 2013 no es feia aquesta referència perquè llavors els pisos de lloguer per a estades curtes no representaven una problemàtica excessiva.

El rebuig del decret també afectarà altres normes que reformava com la Llei de Propietat Horitzontal. En aquest cas, es deroga la prerrogativa que les comunitats de veïns puguin prohibir nous lloguers turístics amb una acord de tres cinquenes parts dels propietaris o l’obligatorietat d’ampliar el fons de reserva a l’10%.

Desnonaments
El decret també va modificar el procediment que havien de seguir els jutjats davant desnonaments a través de la Llei d’enjudiciament civil. Permetia que l’inquilí al·legués vulnerabilitat social, el que obligava al jutge a demanar un informe als serveis socials. En cas que l’informe ratifiqués aquesta situació, el desnonament es paralitzava un mes (dos si el propietari era una persona jurídica). La derogació suposarà eliminar aquestes garanties addicionals, que Podem denunciar com insuficients perquè exigia que l’informe fos necessari en tots els casos.

Articles relacionats...

Relacions Laborals

Tothom a fitxar!

Tots els treballadors hauran de tornar a fitxar quan comencin o acabin el seu torn de feina, independentment del seu horari de treball i de les hores que hi dediquin.

Llegir més »
Autònoms i Emprenedors

Treballadors Autònoms (RETA)

Detall novetats 2019 treballadors autònoms. Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018