Puc jubilar-me i continuar treballant?

La resposta és afirmativa, però cal conèixer les condicions.

La Seguretat Social permet algunes opcions perquè una persona pugui continuar laboralment activa

Gairebé 6 milions de persones estan jubilades a Espanya, és a dir, s’han complert els requisits necessaris per poder cobrar una pensió sense haver de treballar. No obstant això, alguns jubilats es plantegen la possibilitat de seguir treballant mentre cobren la prestació.

Hi ha dos motius fonamentals: bé perquè volen seguir d’alguna manera en actiu o bé perquè tenen la necessitat d’obtenir ingressos davant la dificultat d’arribar a final de mes, en un moment en què la pensió mitjana de jubilació se situa al voltant dels 1.100 euros mensuals.

La pregunta que es planteja en aquests casos és, es pot compatibilitzar la pensió amb una feina, per compte propi o per compte aliè?

La resposta genèrica és no. No obstant això, la Seguretat Social permet algunes opcions perquè una persona pugui seguir treballant encara que estigui jubilada sempre que compleixi determinats requisits.

Es considera jubilació parcial la iniciada després del compliment dels 60 anys, simultània amb un contracte de treball a temps parcial i vinculada o no amb un contracte de relleu celebrat amb un treballador en situació de desocupació o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada.

Amb aquesta jubilació parcial, el treballador redueix la seva jornada de treball i el seu salari entre un mínim del 25% i un màxim del 50%, sempre que reuneixi els requisits establerts.

No superar el salari mínim interprofessional

Si la persona treballa per compte propi, percebre una pensió per jubilació és compatible, però només si els seus ingressos anuals totals no superen el salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual.

La pensió de jubilació també serà compabtible amb la realització de qualsevol treball per compte d’altri o per compte propi del pensionista, sempre que s’hagi accedit a la pensió a l’edat reglamentària (sense bonificacions o anticipacions de l’edat) i el percentatge aplicable a la base reguladora a efectes de determinar la quantia de la pensió arribi al 100%.

Com a norma general, la quantia de la pensió serà equivalent al 50% de l’import de la pensió. En tot cas, un cop finalitzada la relació laboral per compte d’altri, es restablirà el pagament íntegre.

Una altra possibilitat és que a un jubilat li ofereixin un treball a temps parcial. És el que es coneix com jubilació flexible i en aquest cas l’import de la pensió es reduirà en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball.

Aquí la pregunta seria quantes hores podria treballar per seguir percebent la pensió?

En aquest cas, i dins dels límits de reducció legals establerts en la jubilació flexible, se li minoraria la pensió de jubilació en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada de treball.

El límit de reducció de jornada se situa entre un mínim del 25% i un màxim del 50%. Conseqüentment, el jubilat ha de realitzar una jornada d’entre el 75% i el 50% de la jornada de treball a temps complet.
Cotització a la Seguretat Social

Durant la realització del treball per compte d’altri o per compte propi, compatible amb la pensió de jubilació, els empresaris i els treballadors cotitzaran a la Seguretat Social únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals.

A més quedaran subjectes a una cotització especial de solidaritat del 8%, no computable per a les prestacions, que en els règims de treballadors per compte d’altri es distribuirà entre empresari i treballador, corrent a càrrec de l’empresari el 6% i del treballador el 2%.

D’altra banda, la pensió de jubilació de l’empresari és compatible amb el mer manteniment de la titularitat del negoci o establiment mercantil, sempre que no porti a terme cap treball.

Les empreses que donen feina a jubilats hauran de complir certs requisits. En primer lloc, no podran haver tingut cap acomiadament improcedent durant els sis mesos abans de la contractació i no podran cobrir aquells llocs de treball del mateix grup professional que els afectats per l’acomiadament.

En segon lloc, un cop iniciada la compatibilitat entre pensió i treball, l’empresa haurà de mantenir, durant la vigència del contracte de treball del pensionista de jubilació, el nivell d’ocupació existent en la mateixa abans del seu inici. En qualsevol cas, el pensionista ha de comunicar a l’entitat gestora que iniciarà l’activitat laboral.

FONT: DIARI DE GIRONA

Articles relacionats...

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018