Novetats lloguer.

El Govern de Pedro Sánchez,  va aprovar el dia 14 de desembre de l’any passat (efectiu des del 18-12-2018) el RDL 21/2018, en el que es prenen mesures de reforma sobre la normativa que regula els contractes d’arrendament d’habitatge, així com del règim de propietat horitzontal i de com aplicar el procés de desnonament. També de certes mesures que de caire econòmic i tributari, tot plegat en relació als habitatges cedits en règim de lloguer.

Quin és l’objectiu de la reforma? Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer, facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer, i frenar l’increment de preus en el mercat de l’habitatge que es produeix, sobretot, en els entorns amb una major activitat turística.

NOVETATS DESTACABLES:

  1. Els contractes passen de tres a cinc anys, quant a pròrroga obligatòria.
  2. Estableix que quan l’arrendador sigui una persona jurídica (una empresa o un banc) la durada mínima del contracte serà de set anys.
  3. Aclareix i especifica determinades qüestions. Si no hi ha un pacte específic no s’aplicarà revisió de rendes als contractes d’arrendament. Les despeses que van a càrrec de l’arrendatari han de constar per escrit i el seu import anual determinat a la data de formalitzar el contracte, entre d’altres.
  4. És novetat fixar en un màxim de dues mensualitats de renda el límit que es pot demanar com a garantia complementària la fiança a l’arrendatari, si no és que es tracte d’un contracte de llarga durada.
  5. Les despeses derivades de la redacció (formalització) del contracte aniran a càrrec de l’arrendador quan aquest sigui persona jurídica.
  6. També és novetat que l’arrendament d’una finca per destinar-la a habitatge habitual restarà exempt de l’Impost sobre Transmissions Patrimonial i Actes Jurídics Documentats.

 

Articles relacionats...

Famílies

Novetats lloguer.

El Govern de Pedro Sánchez,  va aprovar el dia 14 de desembre de l’any passat (efectiu des del 18-12-2018) el RDL 21/2018, en el que es prenen mesures de reforma sobre

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018