Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Novetats lloguer.

El Govern de Pedro Sánchez,  va aprovar el dia 14 de desembre de l’any passat (efectiu des del 18-12-2018) el RDL 21/2018, en el que es prenen mesures de reforma sobre la normativa que regula els contractes d’arrendament d’habitatge, així com del règim de propietat horitzontal i de com aplicar el procés de desnonament. També de certes mesures que de caire econòmic i tributari, tot plegat en relació als habitatges cedits en règim de lloguer.

Quin és l’objectiu de la reforma? Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer, facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer, i frenar l’increment de preus en el mercat de l’habitatge que es produeix, sobretot, en els entorns amb una major activitat turística.

NOVETATS DESTACABLES:

  1. Els contractes passen de tres a cinc anys, quant a pròrroga obligatòria.
  2. Estableix que quan l’arrendador sigui una persona jurídica (una empresa o un banc) la durada mínima del contracte serà de set anys.
  3. Aclareix i especifica determinades qüestions. Si no hi ha un pacte específic no s’aplicarà revisió de rendes als contractes d’arrendament. Les despeses que van a càrrec de l’arrendatari han de constar per escrit i el seu import anual determinat a la data de formalitzar el contracte, entre d’altres.
  4. És novetat fixar en un màxim de dues mensualitats de renda el límit que es pot demanar com a garantia complementària la fiança a l’arrendatari, si no és que es tracte d’un contracte de llarga durada.
  5. Les despeses derivades de la redacció (formalització) del contracte aniran a càrrec de l’arrendador quan aquest sigui persona jurídica.
  6. També és novetat que l’arrendament d’una finca per destinar-la a habitatge habitual restarà exempt de l’Impost sobre Transmissions Patrimonial i Actes Jurídics Documentats.

 

Articles relacionats...

Autònoms i Emprenedors

Treballadors autònoms. Novetats 2019.

El proper exercici (2019), portarà millores pels treballadors autònoms i els emprenedors.  Tot sembla indicar que 2019 arribarà carregat de novetats per als treballadors autònoms i els emprenedors, no tan

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018