Noves prestacions complementàries per treballadors autònoms (2020).

Prestació complementària per a autònoms
S’ha elaborat un catàleg de prestacions complementàries d’assistència social que poden atorgar-se com a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional.

Aquestes prestacions són relatives a la rehabilitació i recuperació, reorientació professional o mesures de suport destinades a l’adaptació de mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària i de el lloc de treball.

En concret, per al treballador autònom aquesta prestació complementària està orientada a ajudar a sufragar les despeses en què incorri per suprimir barreres i adaptar el lloc en què desenvolupa la seva activitat, a les noves necessitats sorgides després de l’accident de treball o la malaltia professional.

La prestació complementària per a autònoms com assistència social rep el nom de: “Adaptació de local on el treballador autònom desenvolupa la seva activitat”.

Beneficiaris de l’catàleg de prestacions complementàries
Podran ser beneficiaris de les prestacions complementàries autoritzades:

La persona treballadora, pels danys soferts com a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional, encara amb posterioritat a la pèrdua de l’ocupació, sempre que quedi acreditat amb el corresponent informe mèdic que són conseqüència directa de l’accident de treball o de la malaltia professional.
El cònjuge o la parella de fet el treballador i tot en els casos en què no tingui drets successoris de l’treballador mort i els fills de l’treballador accidentat. En ambdós supòsits, han de constituir una unitat de convivència amb el treballador.
En defecte dels anteriors: els néts; i, a falta d’ells, els pares. En ambdós supòsits, han de constituir una unitat de convivència amb el treballador.
Podrà ser beneficiari de la prestació d’auxili per defunció qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tingui la condició de drethavent i hagi fet front a les despeses de l’decés.
Què significa constituir unitat de convivència amb el treballador?
Hem d’entendre per unitat de convivència:

“La formada pel treballador accidentat o afectat de malaltia professional i les persones assenyalades en l’apartat més amunt (cònjuge o parella de fet, fills, néts, pares), que convisquin amb ell a el temps de produir-se el fet causant, o hagin de conviure amb ell com a conseqüència de l’accident de treball o malaltia professional “.

Aquesta circumstància s’acredita amb el certificat d’empadronament.

Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social concedeixen les prestacions
La lletra b) de l’apartat primer de l’article 96 de l’Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, preveu l’aplicació de l’10% de l’excedent resultant de dotar la Reserva d’Estabilització de Contingències Professionals de la Seguretat Social, a la dotació d’una Reserva d’Assistència Social.

Aquesta reserva d’Assistència Social estarà destinada a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social perquè financin les necessitats sobrevingudes que els treballadors i les persones que els succeeixen en cas de mort hagin de fer front com a conseqüència d’una contingència professional, sempre que aquest accident o malaltia professional determinin un especial estat o situació de necessitat.

Règim d’aplicació de les prestacions
Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social concedeixen aquestes prestacions a través de les Comissions de Prestacions Especials, que tramitaran l’expedient a l’efecte.

La concessió d’aquestes prestacions tindrà sempre caràcter potestatiu, tant en el seu reconeixement com en la quantia.

Les mútues han de determinar per si mateixes, el percentatge de despesa la cobertura van a sufragar, atenent a l’especial estat o situació de necessitat de beneficiari.

Per a això, tindran en compte:

Les limitacions en la capacitat laboral de l’autònom, que s’hagin ocasionat com a conseqüència de l’accident de treball o de la malaltia professional.
Les conseqüències que suposi per a la unitat de convivència la pèrdua d’ingressos a conseqüència de el temps en què el treballador es trobi impossibilitat per treballar.

Articles relacionats...

Relacions Laborals

Tothom a fitxar!

Tots els treballadors hauran de tornar a fitxar quan comencin o acabin el seu torn de feina, independentment del seu horari de treball i de les hores que hi dediquin.

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018