Mesures socials en defensa de l’ocupació del RD-llei 18/2020 – BOE 13-05-2020 –

El RD-llei 18/2020 estableix  que les empreses i entitats acollides a un ERTO per causa de força major en virtut de l’article 22 del RD-llei 8/2020, continuaran en situació de FORÇA MAJOR TOTAL derivada de la COVID-19, mentre durin les causes que la van motivar, que impedeixen el reinici de l’activitat, i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.

Les empreses i entitats que tinguin un ERTO autoritzat por força major de COVID-19 en base a l’esmentat article 22, es trobaran ensituació deforça major parcial derivada de la COVID-19, des del moment en què les causes que la van motivar permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de 2020. La reincorporació parcial s’efectuarà en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat,  primant els ajustos en termes de reducció de jornada.

Les empreses i entitats hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si s’escua, a l’ERTO autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquella. També hauran de comunicar al SEPE, les variacions referides a la finalització de l’aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de las persones afectades.

Mitjançant acord de Consell de Ministres es podrà establir una pròrroga dels ERTO per causa de força major vinculada a la COVID-19, quan arribi el 30 de juny de 2020.

En els ERTO per fORÇA MAJOR TOTAL derivada de COVID-19s’aplicarà la següentexoneració de l’ abonament  de l’ aportació empresarial i per conceptes de recaptació conjunta, de les cotitzacions meritades en els mesos de maig i juny de 2020 (la mateixa que durant els mesos de març i abril):

  • ü  L’exoneració serà del 100%,  en les empreses de menys de 50 treballadors o assimilats, en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
  • L’exoneració serà del 75%,  en les empreses de 50 o més treballadors o assimilats, en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020

En els ERTO per fORÇA MAJOR parcial derivada de COVID-19s’aplicarà la següentexoneració de l’ abonament  de l’ aportació empresarial i per conceptes de recaptació conjunta, de les cotitzacions:

Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat, i a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats des d’aquest reinici:

  • l’exempció arribarà al 85 % de l’aportació empresarial meritada al maig de 2020, i al 70 % de la meritada al juny de 2020, en les empreses de menys de 50 treballadors o assimilats, en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
  • L’exempció arribarà al 60 % de l’aportació empresarial meritada al maig de 2020,  i al 45 % de la meritada al juny de 2020, en les empreses de 50 o més treballadors o assimilats, en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020

Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:

  • L’exempció arribarà al 60 % de l’aportació empresarial meritada al maig de 2020,  i al 45 % de la meritada al juny de 2020, en les empreses de menys de 50 treballadors o assimilats, en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
  • L’exempció arribarà al 45 % de l’aportació empresarial meritada al maig de 2020,  i al 30 % de la meritada al juny de 2020, en les empreses de 50 o més treballadors o assimilats, en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020

Les exempcions en la cotització s’aplicaran per la TGSS a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, i de la identificació de les persones treballadores afectades i període de la suspensió o reducció de jornada.

Mitjançant acord de Consell de Ministres, es podran prorrogar les exempcions en la cotització dels ERTO per força major, o estendre-les als ERTO basats en causes objectives, pel període de temps i percentatges que l’acord determini.

Les empreses i entitats que tinguin el domicili social en països o territoris qualificats de paradisos fiscals d’acord amb la normativa vigent no es podran acollir a aquesta nova regulació dels ERTO per força major.

Tampoc es permet el repartiment de dividends en aquelles societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin  a la nova regulació dels ERTO per força major, corresponent a l’exercici fiscal en que s’aplica l’ERTO, excepte si abonen prèviament l’import de l’exoneració aplicada,  o excepte en el cas que siguin entitats, que a 29 de febrer de 2020, tingueren menys de 50 treballadors o assimilats.

Especialitats dels erto per causes objectives (etop)

Als ERTO basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ERTO ETOP) iniciats a partir del 13-05-2020 i fins el 30 de juny de 2020, els resultarà d’aplicació l’article 23 del RD-llei 8/2020 (Erto ETOP relacionat amb la COVID-19), amb les següents especialitats:

  • La tramitació d’aquests ERTO ETOP es podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO per força major derivada de la COVID-19
  • Quan l’ERTO per ETOP s’iniciï després de la finalització d’un ERTO per força major derivada de la COVID-19,  la data d’efectes de l’ERTO ETOPes retrotraurà a la data definalització de l’ERTO per força major, per evitar interrupcions

Els ERTO ETOP vigents a 13-05-2020 seguiran sent aplicables en els termes que preveu  la comunicació final de l’empresa i fins el termini referit a la mateixa.

 

 

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació

Les mesures extraordinàries de protecció per desocupació, previstes en l’article 25.1 a 5 del RD-llei 8/2020, en aplicació dels ERTOs per causa de força major o  ETOP relacionades amb la COVID-19, resultaran aplicables fins el 30 de juny de 2020. Mitjançant acord de Consell de Ministres es podrà prorrogar.

Les mesures extraordinàries de protecció per desocupació, regulades a l’article 25.6 del RD-llei 8/2020, per als treballadors fixos-discontinus i per aquells que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, que han vist suspesos els seus contractes a conseqüència de l’impacte de la COVID-19, resultaran aplicables fins el 31 de desembre de 2020.

clàusula de salvaguarda de l’ocupació durant 6 mesos

La modificació de la DA Sisena del RD-llei 8/2020 estableix elcompromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de 6 mesos des de la data de reanudació de l’activitat, entenent com a tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla, i aclareix que el compromís només serà aplicable als ERTO per causa de força major vinculats a la COVID-19.

El compromís de manteniment de l’ocupació no resultarà d’aplicació en aquelles empreses en què concorri un risc de concurs de creditors en els termes de l’article 5.2 de la LLei 22/2003 Concursal.

Estableix els supòsits en què no es considera incomplert el compromís, i l’obligació de reintegrar la totalitat de les cotitzacions exonerades del pagament, amb el recàrrec i els interessos que corresponguin, en cas d’incompliment.

A més, el compromís de mantenir l’ocupació es valorarà en atenció a les característiques específiques dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte,  en particular, les especificitats d’aquelles empreses que presentin una alta variabilitat o estacionalitat de l’ocupació.

Vigència d’algunes mesures previstas en el rd-llei 9/2020

L’article 2 del RD-llei 9/2020 que, en relació amb la protecció per desocupació, estableix que la força major i les causes ETOP en les que s’emparen els ERTO de la COVID-19 dels articles 22 i 23 del RD-llei 8/2020 no es podran entendre com a justificatius  de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament, mantindrà la seva vigència fins el 30 de juny de 2020.

L’article 5 del RD-llei 9/2020, que estableix que la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu e interinitat, per les causes previstes en els articles  22 y 23 del Reial Decret-llei 8/2020, suposarà la interrupció del còmput, tant de la duració d’aquets contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cada una d’aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades, mantindrà la seva vigència fins el 30 de juny de 2020.

Articles relacionats...

Fiscal

PLANS DE PENSIONS

Avui i demà, darrers dies per fer aportacions a un pla de pensions amb l’actual fiscalitat. Des del dia 1 de gener es redueixen els avantatges pels plans de pensions

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018