És treballador autònom i treballa des de casa?

Abans que acabi l’any, no oblidi calcular quines despeses de casa es pot descomptar de la seva activitat econòmica, aplicar-les suposarà un estalvi fiscal irrenunciable.

Despeses derivades de la titularitat de la habitatge.- Amortitzacions, Impost sobre Béns Immobles (IBI), comunitat de propietaris, etc., són deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afectat al desenvolupament de l’activitat i, al seu percentatge de titularitat en l’immoble.

Subministres.– Aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, etc., s’han d’imputar a l’activitat en proporció a la part d’aquestes despeses que quedi acreditat que està correlacionada amb els ingressos de l’activitat, que davant la dificultat per a ser determinada es s’estableix en un percentatge fix del 30% aplicable a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

 

Articles relacionats...

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018