• +34 972 32 45 18
  • info@lekuonaassessors.com
  • Dilluns - Divendres: 9:00 - 17:00

És treballador autònom i treballa des de casa?

Abans que acabi l’any, no oblidi calcular quines despeses de casa es pot descomptar de la seva activitat econòmica, aplicar-les suposarà un estalvi fiscal irrenunciable.

Despeses derivades de la titularitat de la habitatge.- Amortitzacions, Impost sobre Béns Immobles (IBI), comunitat de propietaris, etc., són deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afectat al desenvolupament de l’activitat i, al seu percentatge de titularitat en l’immoble.

Subministres.– Aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, etc., s’han d’imputar a l’activitat en proporció a la part d’aquestes despeses que quedi acreditat que està correlacionada amb els ingressos de l’activitat, que davant la dificultat per a ser determinada es s’estableix en un percentatge fix del 30% aplicable a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

 

Articles relacionats...

Autònoms i Emprenedors

Treballadors Autònoms (RETA)

Detall novetats 2019 treballadors autònoms. Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o

Llegir més »
Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018