Devolució per maternitat o paternitat.

Com cal procedir per sol·licitar la devolució de retencions en la prestació de maternitat?

Si a la vostè o la seva família han contribuents que han inclòs en la declaració de la renda presentada en els últims quatre anys la prestació per maternitat rebuda de la Seguretat Social, sap si pot demanar la devolució dels imports retinguts? Sap com ho ha fer?

Qui pot sol·licitar la devolució?

  • Les dones que van incloure la prestació per maternitat en les seves declaracions d’IRPF dels exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017 (exercicis encara no prescrits d’acord amb la vigent normativa en matèria de fiscalitat i tributació).
  • Els homes que hagin percebut aquesta prestació a conseqüència de la cessió d’aquest període realitzada per la mare.
  • Mares i pares que no van presentar la declaració d’IRPF en el seu moment per no estar-hi obligats al no superar els límits establerts i que ara, considerant aquesta exempció poguessin obtenir alguna quantitat a tornar.
  • Homes que van percebre la prestació per paternitat (la Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social).

Quin import ha de ser retornat?

Resulta impossible contestar a aquesta qüestió de forma concreta i exacta, ja que dependrà de les circumstàncies personals de cada contribuent el que li correspongui una quantitat o una altra: modalitat de tributació escollida, “càrregues” familiars, retribucions, etc. No obstant, si podem dir amb total certesa que aquells contribuents als que ja els haguessin estat retornades totes les quantitats retingudes en l’exercici en qüestió, no els correspon cap devolució.

Articles relacionats...

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018