TARIFA PLANA PER AUTÒNOMS SOCIETARIS

L’autònom societari té el dret a pagar la tarifa planadels autònoms.Davant la recent doctrina jurisprudencial, la Tresoreria General de laSeguretat Social (TGSS) ha hagut de modificar el criteri que tenia establertpel qual es denegava l’accés a la tarifa plana per alta en el RETA alsautònoms societaris.Aquells que s’hagin pogut donar d’alta durant els últims anys

Llegir Més »

PLANS DE PENSIONS

Avui i demà, darrers dies per fer aportacions a un pla de pensions amb l’actual fiscalitat. Des del dia 1 de gener es redueixen els avantatges pels plans de pensions individuals. A partir de l’1 de gener del 2021 entren en vigor canvis fiscals que afecten el règim de desgravacions dels plans de pensions. Es preveu

Llegir Més »

MODIFICACIÓ CONDICIONS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCALS COMERCIALS

Com a conseqüència de la pandèmia i del tancament obligat de moltes activitats, s’ha produït un acord entre arrendador i arrendatari per la condonació i/o reducció de la renda d’arrendament durant determinat període. És imprescindible que aquest acord quedi reflectit en un document signat per les dues parts, per tal de poder-ho acreditar davant possibles

Llegir Més »

Ajuts sector turístic. Subvencions.

Línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. RESUM Bases: ORDEN EMC/39/2020 (DOGC 15-04-2020) Convocatòria: RSL EMC/843/2020 (DOGC 15-04-2020) Termini de sol·licituds: s’iniciarà el dia 16-04-2020 i restarà obert fins a exhaurir el pressupost. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a

Llegir Més »