Ajuts sector turístic. Subvencions.

Línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

RESUM

Bases: ORDEN EMC/39/2020 (DOGC 15-04-2020)

Convocatòria: RSL EMC/843/2020 (DOGC 15-04-2020)

Termini de sol·licituds: s’iniciarà el dia 16-04-2020 i restarà obert fins a exhaurir el pressupost.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a (http://tramits.gencat.cat) i (http://canalempresa.gencat.cat). Les sol·licituds i els altres tràmits s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Objecte: subvencions a persones treballadores autònomes i microempreses afectades econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19 en l’àmbit del turisme a Catalunya, per fer efectiva la continuïtat de la seva activitat.

Quantia: consistirà en una aportació única de 2.500,00 euros per persona beneficiària.

Persones o entitats beneficiàries: els professionals autònoms i les microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de turisme de Catalunya:

  • Establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
  • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació (destination managers companies), organitzadores professionals de congressos i explotadores d’habitatges d’ús turístic.
  • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.
  • Guies de turisme habilitats.

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils que es regeixen per la seva normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002.

Despeses subvencionables: les despeses corrents necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual que desenvolupaven amb anterioritat al RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma (BOE 14.3.2020), i a què hauran de fer front les persones beneficiàries quan s’aixequi la suspensió de la seva activitat habitual establerta pel Reial decret esmentat.

Consistiran concretament en els pagaments corresponents als lloguers, les quotes de préstecs, els proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous.

Les condicions perquè aquestes despeses siguin subvencionades són les següents:

– Que siguin abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar en marxa l’activitat, en un període màxim de dos mesos des que s’aixequi la suspensió de l’activitat.

– Que mantingui la seva activitat com a mínim un període d’un any des de l’atorgament de la subvenció.

El pressupost de les despeses corrents que se subvencionen, ha de ser com a mínim de 2.500,00 euros

Requisits de les persones beneficiàries:

a) Estar inscrites en el Registre de turisme de Catalunya (si escau) amb una antelació mínima d’un any a l’inici de l’entrada en vigor de la crisi de la COVID-19 decretada pel RD 463/2020, és a dir, des del 14 de març de 2019.

b) Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.

c) En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donada d’alta en el RETA durant, almenys, els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Queden excloses les persones treballadores que desenvolupin la seva feina per a una única empresa tot i estar donades d’alta al RETA.

En el cas de les explotadores d’habitatges d’ús turístic, han d’estar donades d’alta, concretament, en algun dels epígrafs següents de la secció primera de l’IAE: 685, corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, “explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d’habitatges”.

d) Tenir un màxim de cinc persones treballadores (fixes o discontinues) destinades a l’àmbit turístic de l’activitat abans de l’inici de la crisi provocada per la COVID-19.

e) Tenir una facturació màxima de 500.000,00 euros en el darrer exercici.

f) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Entre aquestes obligacions, i de forma específica, cal complir amb l’obligació d’efectuar les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics davant l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Aquest compliment pot adaptar-se a les mesures excepcionals adoptades en matèria tributària amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19.

g) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’art. 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

h) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de política lingüística.

i) No haver estat sancionada, per resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, d’acord amb el TRLISOD; o, si han estat sancionades, que hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

j) Disposar (si escau) d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, amb el RD 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003.

k) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

l) No haver estat sancionada per la Direcció General de Turisme en els darrers tres anys per infracció greu o molt greu.

m) No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició inclosa en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014) en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.

n) No estar subjecta a cap ordre de recuperació pendent, després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

o) No estar afectada per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d’acceptacions impagades (RAI), amb ASNEF, o de caràcter judicial o fons propis negatius.

p) No haver estat condemnades per sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la LO 1/1996, en la redacció de la Llei 26/2015.

q) Tots els establiments i les empreses que es beneficiïn de les ajudes derivades d’aquesta Ordre hauran de disposar, en tot cas, de la corresponent habilitació per exercir l’activitat amb una antelació mínima d’un any a l’inici de l’entrada en vigor de la crisi provocada per la COVID-19, decretada pel RD 463/2020, és a dir, des del 14 de març de 2019.

r) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d’altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

s) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

El compliment dels requisits d’aquesta base s’ha d’acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable que s’inclou a l’imprès de sol·licitud de l’ajut

Règim de compatibilitat: són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Articles relacionats...

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018

Aquesta web està feta per a tu amb molt

Lekuona Assessors 2018