Inici | Qui som | Serveis | Avantatges | Novetats | Contacte | Enllaços | Avís Legal
 
     
 
     
Autònoms i Professionals PIMES Particulars i Famílies Clubs i Entitats Esportives
Associacions i Fundacions Assegurances No Residents Comunitats de Propietaris
 
   
 • Cal adaptar-se a la Llei sobre Protecció de Dades. S'acaba el temps!

 • Emprenedors! Nova Llei d'Autònoms... Importants variacions

 • Sap quin és el contracte de treball més adequat a la seva empresa?

 
   

Valor afegit

Serveis d'auditoria

Auditoria: procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències (registres, declaració de fets o qualsevol altre informació que sigui verificable) i avaluar-les de manera objectiva amb la finalitat de determinar l'extensió en què es compleixen els criteris expressats en les polítiques, procediments o requisits utilitzats com a referència.

1. Laboral de legalitat, productivitat o organització del treball

L’objectiu del treball d’auditoria laboral és obtenir una seguretat raonable que les relacions laborals a l’empresa objecte estan lliures d’errors o incorreccions (legalitat), i que la productivitat de l’empresa no està condicionada per una inadequada organització i distribució del treball.

L'objectiu del nostre treball com auditors és emetre una opinió professional sobre si la legalitat, la productivitat i la organització del treball són els adequats per acomplir amb els objectius empresarials. Així mateix, verificar que els recursos humans de l’empresa –entesos de manera genèrica i també individual- mantenen el nivell apropiat de producció; i tot plegat fer-ho amb total independència.

El resultat final dels nostre treball, serà un informe d’auditoria que reflecteixi la situació real del departament de recursos humans de l’empresa, i els nostres suggeriments per corregir les deficiències en matèria de legalitat, i modificar el procés productiu en quant als recursos humans, aportant les solucions més adients a la problemàtica detectada, tot facilitant la seva implantació.

2. De comptes

L'objectiu del treball d'auditoria de comptes és obtenir una seguretat raonable que els Comptes Anuals estan lliures d'errors o irregularitats significatives.

L'objectiu del nostre treball com auditors és emetre una opinió professional sobre si els Comptes Anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera al tancament de cada un dels exercicis i dels resultats de les seves operacions i dels recursos obtinguts i aplicats durant aquests exercicis, i tot plegat fer-ho amb total independència.

El resultat final dels nostre treball, serà un informe d’auditoria que reflecteixi la situació real de l’empresa, i els nostres suggeriments per millorar el procés intern de comptes, aportant les solucions més adients a la problemàtica detectada, tot facilitant la seva implantació.

3. Medioambiental

Es tracta d'una eina de gestió que consisteix en el control de les pràctiques mediambientals que es porten a terme en l'empresa i en una avaluació del nivell de compliment dels requisits legals. L'auditoria mediambiental permet identificar les deficiències en els sistemes de control, millorar la reputació de l'empresa i tenir la seguretat que els recursos s'estan gestionant d'una manera adequada.

 • Els objectius de l'auditoria mediambiental són:
 • Documentar l'estat de compliment de la normativa mediambiental vigent.
 • Millorar la gestió mediambiental de l'empresa.
 • Introduir el component ambiental en la cultura de l'empresa.
 • Desenvolupar els sistemes d'autocontrol de gestió mediambiental.
 • Millorar el sistema de gestió de risc mediambiental.

Tot aquest procés no pot garantir per si sol la millora del comportament mediambiental de l'empresa si no està integrat en un sistema de gestió mediambiental.

4. De qualitat

L’auditoria de qualitat és una de les eines fonamentals per al seguiment i millora d’un sistema de gestió de la qualitat a l’empresa, contribuint al progrés continu de l’organització i la seva adaptació a les necessitats del clients.

És la direcció qui ha de revisar, impulsar, donar suport a les auditories. En el cas que la responsabilitat sigui delegada, aquest suport ha de quedar explicitat, encara que l’acció de revisió i impuls de les auditories no es podrà delegar.

Tradicionalment la paraula “auditoria” desperta certes reaccions de defensa per part del personal. La direcció ha de lluitar contra aquests prejudicis si vol aconseguir el canvi de cultura necessari en els seus col•laboradors, fer de les auditories del sistema de qualitat una eina per aconseguir l’acompliment dels requisits del sistema, i aprofitar per millorar-lo contínuament. Algunes de les seves característiques són:

 • Verificació del compliment dels requisits especificats en el manual de qualitat, en els procediments, en els plans de qualitat (si n’hi ha) i, en general, dels documents establerts en el sistema de gestió de la qualitat.
 • Identificació de les oportunitats de millora en el marc dels requeriments de la norma i també en un context global; és a dir, hem de fer servir l’auditoria per identificar quines àrees de l’empresa poden millorar respecte a la seva actuació vers la qualitat, sempre aplicant el sentit comú i la coherència. (No només disposicions previstes i eficàcia del sistema).
 • Investigació per trobar l’arrel de les desviacions. Per exemple, un informe d’auditoria interna ha de ser descriptiu, no quedar-se únicament en les deficiències trobades. També, a més de descriure les deficiències trobades, ha de saber remarcar els aspectes positius trobats durant tota l’auditoria, de manera que a la direcció li sigui possible tenir una visió de l’eficàcia de l’àrea o el procés auditat.

A vegades la causa arrel d’una deficiència no es troba pas en el departament on s’ha trobat aquesta deficiència, sinó en un altre de diferent o fins i tot en proveïdors o subcontractistes.

Finalment, cal dir que, per realitzar qualsevol tipus d’auditoria, es necessita un personal capacitat i format per aquest fi. Per aquest motiu i per exemple.

Servei de protecció de dades

Declaració de fitxers:

 • Complementació i presentació dels formularis de declaració de fitxers a la Agencia de Protecció de Dades per el seu registre i inscripció.

Confecció del Document de Seguretat:

 • Avaluació tècnica de fitxers i equips per determinar el nivell requerit per la legislació (bàsic, mig o alt)
 • Elaboració del Document de Seguretat per la seva empresa o entitat.

Confecció de la documentació complementaria:

 • Targetes de legitimació
 • Contractes de Prestació de Serveis
 • Manual d’usuaris
 • Compromisos de confidencialitat
 • Autoritzacions per a tractaments externs

Adequació de la plana web a la LLei de Serveis de la Societat de l’Informació (LSSI)

Servei de prevenció de riscos laborals

Seguretat

És el conjunt de tècniques orientades a eliminar o minimitzar els factors de l'àmbit laboral que poden conduir a la materialització d'accidents i de danys personals i/o materials amb ocasió del treball. Aquest és el pilar bàsic en l'actuació que dur a terme el Servei de Prevenció Aliè, englobant diferents activitats preventives:

 • Visita inicial de seguretat
 • Avaluació dels riscos laborals
 • Planificació de l'Activitat Preventiva
 • Assessorament sobre Equips de Protecció Individual a utilitzar
 • Formació sobre els riscos específics que afecten a l'empresa
 • Visites de seguiment periòdiques
 • Assessorament en la investigació d'accidents laborals
 • Revisions de l'avaluació de riscos
 • Assessorament en la gestió de la prevenció

Higiene

Conjunt de tècniques d'actuació sobre els contaminants ambientals derivats del treball, ja siguin químics, físics o biològics, amb l'objectiu de prevenir l'aparició de possibles malalties professionals en els treballadors a elles exposats. Aquesta tasca quedarà estructurada en les següents actuacions: Sonometries i mesuraments higiènics del nivell de soroll de les diferents zones de l'empresa.

 • Mesuraments del nivell d'il•luminació en els diferents llocs de treball.
 • Càlcul de confort tèrmic.
 • Assessorament sobre les pautes a seguir per aconseguir unes condicions higièniques idònies.
 • Formació sobre els riscos higiènics que afecten a l'empresa.
 • Altres serveis d'assessorament i consulta.

Ergonomia i psicosociologia

L'ergonomia té per objectiu adaptar el treball a les condicions fisiològiques i psicològiques de les persones. Estudia els llocs de treball, els seus processos i equips utilitzats i l'objectiu en aquest àmbit és evitar les postures incorrectes per millorar tant el benestar com el rendiment del treballador. Per reduir al mínim aquesta problemàtica, realitzem:

 • Estudis ergonòmics d'adequació al lloc de treball
 • Assessorament per aconseguir unes condicions ergonòmiques idònies
 • Formació sobre els riscos ergonòmics per l'empresa

Per altra banda, la psicosociologia es la tècnica que estudia els danys de caràcter psicològic que pot patir una persona en el seu entorn de treball, així com els factors que provoquen insatisfacció laboral.

ASSESSORAMENT
ON LINE
EXTRANET
CLIENTS
SERVEIS A MIDA
Serveis a mida
VALOR AFEGIT
Valor afegit
SOLUCIONS
Solucions
 
Contacte Parlem Ara  Accés Enllaços
Contacte Contacte Parlem Ara Parlem Ara Accés Enllaços
 

Lekuona Assessors
Ciutadans, 22 - Girona | Joan Maragall, 41 - St. F. de Guíxols | Camp de la Vila, 2 - Camprodon

Inici | Qui som | Serveis | Avantatges | Noticies | Contacte | Enllaços | Avís legal | Accés Clients

Autònoms i Professionals | PIMES | Particulars i Falilies | Clubs Esportius
Associacions i Fundacions | Assesurances | No Residents | Comunitats