Inici | Qui som | Serveis | Avantatges | Novetats | Contacte | Enllaços | Avís Legal
 
     
 
     
Autònoms i Professionals PIMES Particulars i Famílies Clubs i Entitats Esportives
Associacions i Fundacions Assegurances No Residents Comunitats de Propietaris
 
   
 • Cal adaptar-se a la Llei sobre Protecció de Dades. S'acaba el temps!

 • Emprenedors! Nova Llei d'Autònoms... Importants variacions

 • Sap quin és el contracte de treball més adequat a la seva empresa?

 
   

Autònoms i Professionals

A qui van destinats aquests serveis?

A totes aquelles persones que treballen per compte propi, a totes les treballadores i treballadors autònoms: fusters, paletes, electricistes, botiguers, esteticistes, perruquers, restauradors, hotelers...

També a tots aquells que exerceixen una professió liberal: advocats, arquitectes, metges, farmacèutics, enginyers, informàtics, comercials, veterinaris...

En definitiva, a totes aquelles persones físiques que treballen per compte propi, i exerceixen la seva activitat tributant per mòduls o en estimació directe. Cal esmentar que les societats civils, comunitats de béns o altres sense personalitat jurídica pròpia, també estan incloses en aquest departament.

Per informació cal consultar els apartats: Àrees de Treball, Serveis i Serveis amb Valor Afegit.

Àrea de Fiscalitat i Tributació

Una bona planificació i una gestió fiscal impecable, contribueixen decisivament a cimentar la rendibilitat d’una activitat econòmica.

L’adequat assessorament en matèria de fiscalitat i tributació contribuirà de manera determinant en la viabilitat d’un negoci. A Lekuona Assessors posarem al seu abast i disposició tota la informació necessària i els recursos que calguin per assolir l’objectiu comú.

Serveis més habituals.

 • Personalitzem cada client, individualitzem cada activitat.
 • Assessorem de manera integral.
 • Definim, planifiquem i finalment implantem protocols d’actuació.
 • Proposem la solució a cada dubte o requeriment.
 • Informem de qualsevol novetat legal que afecti als nostres clients.
 • Representem als nostre clients davant de l'Administració Tributaria.
 • Defensem a ultrança els interessos del nostre client.
 • Gestionem l'acompliment, càlcul i presentació de totes les declaracions d’impostos – trimestrals, anuals o informatives- (Impost sobre la Renda i el Patrimoni, Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit, Impost de Successions i Donacions, Impost de Transmissions Patrimonials...)
 • Presentem recurs contra aquelles propostes que no considerem apropiades.
 • Sol•licitem ajornament al pagament d'impostos quan la situació ho requereix.

Àrea de Relacions Laborals

Les relacions laborals són clau en la productivitat; no són només fer un contracte de treball o donar d’alta un treballador, cal estudiar i verificar les necessitats del lloc de treball, analitzar els mitjans, veure’n els requeriments i finalment triar la millor opció. A Lekuona Assessors no cometem errors que posin en risc la productivitat.

Serveis més habituals.

 • Aconsellem, assessorem i adeqüem la gestió laboral a les necessitats específiques de cada autònom o empresa.
 • Triem el contracte de treball més adient.
 • Gestionem les altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social.
 • Calculem i presentem la liquidació de les cotitzacions socials.
 • Elaborem les nòmines mensuals i els rebuts de salari.
 • Vigilem l’absentisme laboral.
 • Posem en marxa empreses de nova creació.
 • Atenem a possibles Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Representem als nostres clients en inspeccions de treball.
 • Assistim en cas de conciliacions individuals o col•lectives, i representem en processos davants dels Jutjats de lo Social.
 • Duem a terme auditories laborals de legalitat, de seguretat - riscos i de gestió - eficàcia.
 • Tramitem expedients d’incapacitat, invalidesa o jubilació.

Àrea de Gestió Comptable

La comptabilitat ha de permetre conèixer l’estat real d’una activitat econòmica, en qualsevol moment. Introduir les dades d’una factura en un programa d’ordinador pot fer-ho qualsevol amb un mínim de formació; interpretar un balanç de situació, analitzar variables i fluxos i determinar la viabilitat, només ho pot fer un professionals molt ben preparat. A Lekuona Assessors els tenim aquests professionals.

Serveis més habituals.

 • Assessorem en tot moment sobre la millor decisió a l’hora de comptabilitzar determinada operació.
 • Dirigim la gestió comptable, si així ens és encarregat.
 • Elaborem els Llibres Oficials a partir dels moviments comptables.
 • Gestionem les obligacions administratives derivades de la comptabilitat (dipòsit de comptes, legalització de llibres...).
 • Pensem solucions a requeriments plantejats.
 • Realitzem auditories internes i/o externes.
 • Confeccionem informes específics i anàlisis comparatius.

Àrea de Serveis Complementaris

L’assessorament i gestió integral requereixen d’una visió global de l’activitat econòmica del seu entorn i condicions. Els serveis complementaris que oferim a Lekuona Assessors fan que el cercle es pugui tancar. Un lloc, tots els serveis.

Serveis més habituals.

 • Jurídics.
  • Dret Mercantil i Societari.
  • Dret Laboral.
  • Dret Fiscal i Tributari.
  • Dret Successori.
 • Serveis amb valor afegit.
  • Auditoria Laboral i altres auditories.
  • Prevenció de Riscos Laborals.
  • Protecció de Dades de caire personal.
  • Gestió Medioambiental.
 • Creació de noves empreses (constitució, registre, permisos...)
 • Projectes d’obertura de noves activitats (plànols, electrificació...)
 • Subvencions i ajuts per noves activitats o d’altres ja existents.
ASSESSORAMENT
ON LINE
EXTRANET
CLIENTS
SERVEIS A MIDA
Serveis a mida
VALOR AFEGIT
Valor afegit
SOLUCIONS
Solucions
 
Contacte Parlem Ara  Accés Enllaços
Contacte Contacte Parlem Ara Parlem Ara Accés Enllaços
 

Lekuona Assessors
Ciutadans, 22 - Girona | Joan Maragall, 41 - St. F. de Guíxols | Camp de la Vila, 2 - Camprodon

Inici | Qui som | Serveis | Avantatges | Noticies | Contacte | Enllaços | Avís legal | Accés Clients

Autònoms i Professionals | PIMES | Particulars i Falilies | Clubs Esportius
Associacions i Fundacions | Assesurances | No Residents | Comunitats